Çevre ve Katı Atık Yönetimi


Dünya nüfusundaki hızlı artışın bir sonucu olan kentleşme birçok çevresel problemi beraberinde getirmiştir. Özellikle plansız büyümeler hava kirliliği, su kirliliği, katı atık oluşumu gibi çeşitli çevresel sorunlara sebebiyet vermektedir.

Günden güne artan nüfus ile birlikte büyüyen endüstriyelleşme ve kentleşme birçok ülke de katı atık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların ana nedenleri ise günümüze kadar şehirlerde atık yönetimi bilincinin olmaması buna ek olarak atıkların bertarafı sürecinde toplanma, taşınma ve biriktirilmedeki sistemin plansızlığı ve yetersizliğidir. 

Katı atık kirliliğinin her geçen gün artması, doğal kaynakların azalması, yaşanılamaz bir çevre gidişatı potansiyel riskleri göze alındığında katı atık yönetimi gitgide önem kazanmakta ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar atık oluşumundan nihai bertarafa kadar bütün süreçleri ayrıntılı olarak kapsamaktadır.

Katı atık yönetimi daha az atık üretilmesine, atıkların çevreye kazandırılmasına ve atıkların doğaya zarar vermeden beratraf edilmesine olanak sağlar.